Veel gestelde vragen van ouders over het Coronavirus

Update 03-04-2020, 14.15 uur

Wij krijgen veel vragen van ouders over het Coronavirus. Wij hebben daarom de meest gestelde vragen voor u op een rijtje gezet en zullen deze lijst dagelijks blijven actualiseren. Bij overige vragen kunt u, bij voorkeur via het algemene mailadres van het kindcentrum, terecht bij de directeur van het kindcentrum van uw kind(eren).

Algemene vragen over de tijdelijke sluiting

Gaan de kindcentra na 6 april weer open?
Nee, het kabinet heeft aangegeven dat alle kindcentra in Nederland minimaal tot en met 28 april gesloten blijven. Tijdens de feestdagen in deze periode (Paasmaandag, Koningsdag) wordt er geen noodopvang geboden. Tijdens de onderwijsvrije dagen (Goede vrijdag, 28 april in de meivakantie) wordt er alleen noodopvang geboden via de kinderopvang. De school is dan gesloten. Met ingang van 29 april wordt er weer reguliere kinderopvang geboden, tenzij de regering anders besluit. Het onderwijs start, tenzij de regering anders besluit, na de meivakantie, op maandag 11 mei 2020. Deze informatie ontvangt u altijd via de directeur van het kindcentrum van uw kind(eren).

Wordt er noodopvang aangeboden tijdens de onderwijsvrije dagen in de periode tot en met 28 april?
De maatregelen van het kabinet voor noodopvang zijn verlengd tot en met dinsdag 28 april. Onze kindcentra blijven tot en met deze dag noodopvang aanbieden voor kinderen van ouders met een vitaal beroep op de reguliere werkdagen. De noodopvang onder schooltijd geldt tot en met vrijdag 24 april, daarna zijn de scholen gesloten in verband met de meivakantie. Ook op goede vrijdag, 10 april, zijn de scholen gesloten. Wanneer u op goede vrijdag en/of dinsdag 28 april noodopvang nodig heeft, kunt u hiervoor terecht bij de kinderopvang. 

Op welke feestdagen zijn jullie gesloten?
Op de volgende dagen zijn onze kindcentra en dus ook de noodopvang gesloten in verband met de feestdagen: maandag 13 april (tweede paasdag) en maandag 27 april (koningsdag). Zoals normaal ook het geval is, zijn de kindcentra inclusief de kinderopvang tevens gesloten op 5 mei (i.v.m. het lustrumjaar),  donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag) en maandag 1 juni (2e Pinksterdag). 

Ik kan geen opvang regelen. Kan ik mijn kind toch komen brengen?

Wij verzoeken u  met klem om uw kind(eren) thuis te houden en zelf opvang te regelen. Voor ouders waarvoor het onmogelijk is om de kinderen op te vangen én die werkzaam zijn in de vitale beroepen is noodopvang mogelijk. Zie hier de lijst van vitale beroepen van de Rijksoverheid.

Wat als ik onder de vitale beroepsgroepen val, maar mijn partner niet?
Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de noodopvang.

Hoe meld ik mijn kind(eren) aan voor de noodopvang?
U wordt verzocht om uw kind(eren) via het algemene e-mailadres van het kindcentrum aan te melden (klik hier voor de lijst met algemene mailadressen), of via het formulier op de website van uw kindcentrum wanneer dit op uw kindcentrum mogelijk is. Wij gaan ervan uit dat u de voor u noodzakelijke noodopvang aan ons doorgeeft zodra u weet op welke dagen dit nodig is. Aanmelding kan tot uiterlijk 16.00 uur op de werkdag voorafgaand aan de noodopvang.  Dit geldt zowel voor de kinderen die onderwijs bij ons volgen als de kinderen die normaal gesproken naar de reguliere kinderopvang gaan. Ook wanneer u normaal gesproken geen gebruik maakt van een kinderopvangorganisatie, maar nu noodopvang nodig heeft, kunt u dit bij ons aanvragen. Indien het kindcentrum van u geen mail ontvangt gaan wij er vanuit dat uw kind niet komt. Voor de noodopvang worden geen extra kosten in rekening gebracht. Wilt u in de mail aan het kindcentrum van uw kind het volgende vermelden:

1. Beroep(en) ouders
2. Naam kind(eren)
3. Type opvang wat gevraagd wordt: opvang onder schooltijd, BSO, VSO of KDV
4. Gewenste dagdelen: ochtend, middag of hele dag
5. Aanvraag voor afwijkende tijden vermelden indien u voor 7.30 of na 18.00 uur opvang nodig heeft. In principe wordt de noodopvang georganiseerd tussen 7.30 – 18.00 uur. Dit kan, indien mogelijk,  in sommige gevallen verlengd worden van 7.00 tot 19.00 uur

Zijn er kosten verbonden aan de noodopvang?
Wanneer u in aanmerking komt voor noodopvang zijn hier geen kosten aan verbonden. Als u normaal gesproken reguliere kinderopvang bij ons afneemt, betaalt u wel eerst de facturen van de reguliere kinderopvang, waarna uw eigen bijdrage voor de opvang gecompenseerd zal worden door de overheid (zie ook de onderstaande informatie op de ‘Specifieke vragen over kinderopvang’).

Wie heeft er toegang tot het kindcentrum?
Komt uw kind tijdens de noodopvang wel naar het kindcentrum (vergeet uw kind niet van tevoren aan te melden)? Dan willen wij u verzoeken om uw kind tot de ingang van het kindcentrum te brengen. Wij verlenen voorlopig alleen toegang aan personeelsleden van de kindcentra en kinderen die opgevangen worden. Wij maken een uitzondering voor ouders van kinderen van 0-6 jaar.

Wat doen wij om besmetting in de noodopvang te voorkomen?
Wij hanteren als kindcentra de gebruikelijke maatregelen: kinderen wassen regelmatig de handen met water en zeep en drogen hun handen af met een papieren handdoek, wij leren kinderen dat ze incidenteel hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog, we gebruiken papieren zakdoekjes als uw kind moet niezen (gooien ze daarna direct weg) en vragen uw kind om voorlopig geen handen te geven. Wij adviseren u om deze maatregelen thuis ook toe te passen. Verder vragen wij u om uw kind(eren) bij de voordeur af te leveren, met uitzondering van ouders van kinderen van 0 tot 6 jaar.

Wat als mijn kind ziekteverschijnselen heeft?
Voor kinderen die last hebben van milde gezondheidsklachten, geldt dat zij moeten thuisblijven en ook niet naar de noodopvang komen. Onder milde gezondheidsklachten verstaan wij: verkoudheid, hoesten, niezen, verhoging en koorts. Wij maken geen onderscheid in kinderen die in verband met een andere aandoening deze klachten vertonen. Brengt u uw kind toch naar de noodopvang? Dan zullen wij u verzoeken om uw kind weer mee te nemen. Heeft u zelf ziekteverschijnselen? Dan verzoeken wij u om uw kind door iemand anders te laten brengen.

Wordt de noodopvang gesloten bij een besmetting met het Coronavisus op die locatie?
We volgen de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat alleen personen met ziekteverschijnselen thuis moeten blijven. In overleg met de autoriteiten kan anders worden besloten.

Hoe zit het met de personele bezetting op kindcentra?
Wij plannen voldoende teamleden van onderwijs en kinderopvang in, om de opvang te verzorgen of thuisonderwijs te organiseren. Voor medewerkers die zelf geen gezondheidsklachten hebben zal een rooster worden gemaakt voor het verzorgen van deze noodopvang. Dit betekent voor zowel de noodopvang tijdens schooluren als in de gebruikelijke kinderopvang setting dat er andere medewerkers kunnen zijn die de opvang van uw kind verzorgen. Zou u dit gegeven ook met uw kind(eren) willen bespreken, zodat dit voor hen geen verrassing is binnen deze toch al ongewone situatie.

Gaan andere activiteiten buiten de schooltijden zoals ouderavonden of vergaderingen wel door?
Alle activiteiten en bijeenkomsten van CKC Drenthe tot en met 28 april a.s. zijn afgelast.

Blijven kindcentra en het bestuursbureau van CKC Drenthe bereikbaar?
Ja, onze kindcentra en het bestuursbureau blijven bereikbaar voor vragen. Wij willen u verzoeken om vragen zoveel mogelijk via de mail te stellen. Voor vragen aan het kindcentrum kunt u mailen naar het algemene mailadres (klik hier voor de lijst met algemene mailadressen). Voor CKC Drenthe kinderopvang kunt u mailen naar  of bellen naar 0592-409865.

Wat doet CKC Drenthe bij nieuwe ontwikkelingen/maatregelen?
Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en staan in nauw contact met de GGD en de lokale autoriteiten. Bij nieuwe ontwikkelingen worden ouders/verzorgers geïnformeerd.

Waar kan ik terecht voor de meest actuele informatie over het Coronavirus?U kunt actuele informatie vinden op de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#Europa. Bij overige vragen neemt u contact op met het team Infectieziekten van GGD Drenthe via 0592 – 306 300 of .

Specifieke vragen over onderwijs

Krijgen de kinderen de mogelijkheid om thuis te leren?

We faciliteren leerlingen en ouders om zo goed mogelijk thuis te kunnen leren. Kinderen hebben lesstof mee naar huis gekregen en hebben op afstand contact met hun eigen leerkracht(en).

Gaan de eindtoetsen van groep 8 door?
Nee de eindtoetsen voor groep 8 gaan dit schooljaar niet door. Leerlingen in groep 8 hebben de afgelopen weken al een schooladvies gekregen. Dit advies is leidend bij de keuze van een middelbare schoolopleiding. De minister heeft aangegeven dat er volgend schooljaar extra goed zal worden gekeken of een kind op de juiste opleiding zit.

Ik heb een specifieke vraag over de lesstof van mijn kind. Waar kan ik terecht?
U kunt in dit geval contact opnemen met de leerkracht(en) van uw kind(eren). Hier zijn op kindcentrumniveau afspraken over gemaakt. Krijgt u geen contact met de leerkracht? Stuur dan een e-mail naar het algemene e-mailadres van het kindcentrum (klik hier voor de lijst met algemene mailadressen),

Specifieke vragen over kinderopvang

Ik neem reguliere kinderopvang bij jullie af. Mijn kind kan niet naar de opvang in verband met de landelijke sluiting van de kinderopvang. Moet ik mijn factuur blijven betalen?
Voor de kosten m.b.t. reguliere kinderopvang, die u nu niet af kunt nemen ten gevolge van de sluiting, volgen wij de richtlijnen van de overheid (klik hier voor de link). Het is van belang dat u de facturen voor de kinderopvang gewoon blijft doorbetalen. Ook de kinderopvangtoeslag blijft u ontvangen over deze periode. De overheid heeft toegezegd dat de eigen bijdrage, die u voor de kinderopvang in deze periode betaalt, aan u zal worden terug betaald.  

Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van reguliere kinderopvang compenseren?
De overheid heeft bekend gemaakt de eigen bijdrage van ouders, voor de reguliere kinderopvang in de periode van sluiting, te gaan compenseren. Voor de compensatie van uw eigen bijdrage is het van belang dat u eerst de facturen van de kinderopvang, als gebruikelijk, betaalt. De kinderopvangtoeslag loopt gewoon door in deze periode en de eigen bijdrage wordt later aan u terug betaald. Via deze link https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang/ouders) kunt u de meest actuele informatie vinden over de invulling van deze compensatiemaatregel en voor wie deze compensatiemaatregel bedoeld is.