Veel gestelde vragen van ouders over het Coronavirus

Update 18-05-2020, 9.00 uur

Wij krijgen veel vragen van ouders over het Coronavirus. Wij hebben daarom de meest gestelde vragen voor u op een rijtje gezet en zullen deze lijst bij wijzigingen blijven actualiseren. Bij overige vragen kunt u, bij voorkeur via het algemene mailadres van het kindcentrum, terecht bij de directeur van het kindcentrum van uw kind(eren).


Algemene vragen over de tijdelijke sluiting

Wordt er in het Hemelvaart- en Pinksterweekend noodopvang aangeboden?
Op Hemelvaartsdag en op 2e Pinksterdag zijn de kindcentra gesloten en wordt er dus geen noodopvang, onderwijs en reguliere opvang aangeboden. Op de vrijdag na Hemelvaart wordt er noodopvang geboden via de kinderopvang. U kunt dan voor noodopvang terecht bij onze eigen kinderopvang (kinderdagverblijf of BSO) of bij de organisatie waar u normaal gesproken de opvang afneemt.  U kunt zich voor noodopvang binnen onze eigen opvang aanmelden via het algemene e-mailadres van de directie van het kindcentrum waar uw kind naar toe gaat. Wanneer u normaal gesproken opvang afneemt bij een andere opvangorganisatie vraagt u ook de noodopvang bij betreffende organisatie aan.

Is de reguliere opvang open op de vrijdag na Hemelvaart?
De kinderdagopvang en peuteropvang zijn op vrijdag 22 mei open en toegankelijk voor alle kinderen die normaal gesproken op de vrijdag komen. Voor de BSO gelden de aangepaste maatregelen die vanaf 11 mei van kracht zijn. Dat betekent dat alleen kinderen die volgens het 50% rooster op vrijdag 22 mei ‘aan de beurt’ zouden zijn geweest voor het volgen van onderwijs naar de BSO mogen komen.

Wat doen wij om besmetting op onze kindcentra te voorkomen?
Bij de heropening van onze kindcentra staat de gezondheid van uw kind(eren), van u en van onze medewerkers voorop. Wij treffen daarom een aantal (verscherpte) maatregelen om de kans op verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen. U wordt hier door het kindcentrum verder over geïnformeerd. Voor kinderen, u zelf en onze medewerkers blijft gelden; blijf thuis bij (milde) gezondheidsklachten (hooikoorts uitgezonderd). Hou er rekening mee dat bij koorts (38> graden) van een van de gezinsleden het hele huishouden thuis moet blijven.  

Op welke feestdagen zijn jullie gesloten?
Onze kindcentra en dus ook de opvang zijn gesloten op de volgende feestdagen: Koningsdag (27 april), Bevrijdingsdag (5 mei, i.v.m. lustrumjaar), Hemelvaartsdag (21 mei) en 2e Pinksterdag (maandag 1 juni).

Ik kan geen opvang regelen op de dagen dat mijn kind niet naar school gaat. Kan ik mijn kind toch komen brengen?
Nee, wij verzoeken u met klem om uw kind(eren) thuis te houden en zelf opvang te regelen. Voor ouders waarvoor het onmogelijk is om de kinderen op te vangen én die werkzaam zijn in de vitale beroepen is noodopvang mogelijk. Zie hier de lijst van vitale beroepen van de Rijksoverheid. Dit geldt ook na 11 mei.

Wat als ik onder de vitale beroepsgroepen val, maar mijn partner niet?
Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de noodopvang.

Hoe meld ik mijn kind(eren) aan voor de noodopvang?
U wordt verzocht om uw kind(eren) via het algemene e-mailadres van het kindcentrum aan te melden (klik hier voor de lijst met algemene mailadressen), of via het formulier op de website van uw kindcentrum wanneer dit op uw kindcentrum mogelijk is. Wij gaan ervan uit dat u de voor u noodzakelijke noodopvang aan ons doorgeeft zodra u weet op welke dagen dit nodig is. Aanmelding kan tot uiterlijk 16.00 uur op de werkdag voorafgaand aan de noodopvang.  Dit geldt zowel voor de kinderen die onderwijs bij ons volgen als de kinderen die normaal gesproken naar de reguliere kinderopvang gaan. Wanneer u normaal gesproken kinderopvang afneemt bij een andere opvangorganisatie kunt u daar terecht voor noodopvang. Indien het kindcentrum van u geen mail ontvangt gaan wij er vanuit dat uw kind niet komt. Voor de noodopvang worden geen extra kosten in rekening gebracht. Wilt u in de mail aan het kindcentrum van uw kind het volgende vermelden:

1. Beroep(en) ouders
2. Naam kind(eren)
3. Type opvang wat gevraagd wordt: opvang onder schooltijd, BSO, VSO of KDV
4. Gewenste dagdelen: ochtend, middag of hele dag
5. Aanvraag voor afwijkende tijden vermelden indien u voor 7.30 of na 18.00 uur opvang nodig heeft. In principe wordt de noodopvang georganiseerd tussen 7.30 – 18.00 uur. Dit kan, indien mogelijk,  in sommige gevallen verlengd worden van 7.00 tot 19.00 uur

Let op: tijdens de meivakantie geldt een andere aanmeldprocedure. Alle ouders zijn hier schriftelijk over geïnformeerd.

Zijn er kosten verbonden aan de noodopvang?
Wanneer u in aanmerking komt voor noodopvang zijn hier geen kosten aan verbonden. Als u normaal gesproken reguliere kinderopvang bij ons afneemt, betaalt u wel eerst de facturen van de reguliere kinderopvang, waarna uw eigen bijdrage voor de opvang gecompenseerd zal worden door de overheid (zie ook de onderstaande informatie op de ‘Specifieke vragen over kinderopvang’).

Wie heeft er toegang tot het kindcentrum?
Wij verlenen voorlopig alleen toegang aan personeelsleden van de kindcentra en kinderen die les krijgen of opgevangen worden. Wij maken bij het brengen en halen van kinderen een uitzondering voor ouders van kinderen van 0 tot en met 3 jaar (deze kinderen mogen worden gebracht tot aan de deur van de groepsruimte. Ouders worden verzocht om ook niet op het schoolplein te komen. 

Wat als mijn kind ziekteverschijnselen heeft?
Voor kinderen die last hebben van milde gezondheidsklachten, geldt dat zij moeten thuisblijven en ook niet naar de noodopvang komen. Onder milde gezondheidsklachten verstaan wij: verkoudheid, hoesten, niezen, verhoging en koorts. Wij maken geen onderscheid in kinderen die in verband met een andere aandoening deze klachten vertonen (hooikoorts uitgezonderd). Brengt u uw kind toch naar het kindcentrum? Dan zullen wij u verzoeken om uw kind weer mee te nemen. Heeft u zelf ziekteverschijnselen? Dan verzoeken wij u om uw kind door iemand anders te laten brengen. Hou er rekening mee dat bij koorts (38> graden) van een van de gezinsleden het hele huishouden thuis moet blijven.  

Wordt de noodopvang gesloten bij een besmetting met het Coronavisus op die locatie?
We volgen de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat alleen personen met ziekteverschijnselen thuis moeten blijven. In overleg met de autoriteiten kan anders worden besloten.

Zijn kindcentra en het bestuursbureau van CKC Drenthe bereikbaar?
Ja, onze kindcentra en het bestuursbureau zijn bereikbaar voor vragen (CKC Drenthe onderwijs is niet bereikbaar. U kunt wel bij ons terecht voor vragen over kinderopvang). Wij willen u verzoeken om vragen zoveel mogelijk via de mail te stellen. Voor vragen aan het kindcentrum kunt u mailen naar het algemene mailadres (klik hier voor de lijst met algemene mailadressen). Voor CKC Drenthe kinderopvang kunt u mailen naar  of bellen naar 0592-409865.

Wat doet CKC Drenthe bij nieuwe ontwikkelingen/maatregelen?
Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en staan in nauw contact met de GGD en de lokale autoriteiten. Bij nieuwe ontwikkelingen worden ouders/verzorgers geïnformeerd.

Waar kan ik terecht voor de meest actuele informatie over het Coronavirus?
U kunt actuele informatie vinden op de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#Europa. Bij overige vragen neemt u contact op met het team Infectieziekten van GGD Drenthe via 0592 – 306 300 of .


Specifieke vragen over onderwijs

Krijgen kinderen vanaf 11 mei weer regulier onderwijs?
Leerlingen in het basisonderwijs gaan vanaf 11 mei weer gedeeltelijk naar school (leerlingen in het speciaal basisonderwijs gaan weer volledig naar school). Kindcentra krijgen zelf de ruimte om dit naar eigen inzicht in te vullen, mits per schooldag niet meer dan de helft van de leerlingen in het gebouw aanwezig is en kinderen volledige dagen naar school komen. Verder passen wij op alle locaties maatwerk toe. U wordt door het kindcentrum van uw kind(eren) geïnformeerd over de concrete invulling.

Gaan de eindtoetsen van groep 8 door?
Nee de eindtoetsen voor groep 8 gaan dit schooljaar niet door. Leerlingen in groep 8 hebben de afgelopen periode al een schooladvies gekregen. Dit advies is leidend bij de keuze van een middelbare schoolopleiding. De minister heeft aangegeven dat er volgend schooljaar extra goed zal worden gekeken of een kind op de juiste opleiding zit.

Ik heb een specifieke vraag over de lesstof van mijn kind. Waar kan ik terecht?
U kunt in dit geval contact opnemen met de leerkracht(en) van uw kind(eren). Hier zijn op kindcentrumniveau afspraken over gemaakt. Krijgt u geen contact met de leerkracht? Stuur dan een e-mail naar het algemene e-mailadres van het kindcentrum (klik hier voor de lijst met algemene mailadressen),


Specifieke vragen over kinderopvang

Is de reguliere opvang open op de vrijdag na Hemelvaart?
De kinderdagopvang en peuteropvang zijn op vrijdag 22 mei open en toegankelijk voor alle kinderen die normaal gesproken op de vrijdag komen. Voor de BSO gelden de aangepaste maatregelen die vanaf 11 mei van kracht zijn. Dat betekent dat alleen kinderen die volgens het 50% rooster op vrijdag 22 mei ‘aan de beurt’ zouden zijn geweest voor het volgen van onderwijs naar de BSO mogen komen.

Gaat de kinderopvang vanaf 11 mei weer open?
De kinderdagopvang en peuteropvang gaan vanaf 11 mei in het geheel weer open (op locaties waar CKC Drenthe reguliere kinderopvang aanbiedt). De BSO, VSO en TSO zijn alleen beschikbaar voor kinderen die die dag fysiek onderwijs bij ons volgen. Ouders van kinderen die reguliere opvang bij ons afnemen krijgen hier deze week meer informatie over. Noodopvang voor kinderen van ouders in vitale beroepen wordt ook na de meivakantie gecontinueerd (op alle locaties).

Ik neem reguliere kinderopvang bij jullie af. Mijn kind kan niet naar de opvang in verband met de landelijke sluiting van de kinderopvang. Moet ik mijn factuur blijven betalen?
Voor de kosten m.b.t. reguliere kinderopvang, die u nu niet af kunt nemen ten gevolge van de sluiting, volgen wij de richtlijnen van de overheid (klik hier voor de link). Het is van belang dat u de facturen voor de kinderopvang gewoon blijft doorbetalen. Ook de kinderopvangtoeslag blijft u ontvangen over deze periode. De overheid heeft toegezegd dat de eigen bijdrage, die u voor de kinderopvang in deze periode betaalt, aan u zal worden terug betaald in juni of juli. 

Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van reguliere kinderopvang compenseren?
De overheid heeft bekend gemaakt de eigen bijdrage van ouders, voor de reguliere kinderopvang in de periode van sluiting, te gaan compenseren. Voor de compensatie van uw eigen bijdrage is het van belang dat u eerst de facturen van de kinderopvang, als gebruikelijk, betaalt. De kinderopvangtoeslag loopt gewoon door in deze periode en de eigen bijdrage wordt in juni of juli aan u terug betaald. Via deze link https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang/ouders) kunt u de meest actuele informatie vinden over de invulling van deze compensatiemaatregel en voor wie deze compensatiemaatregel bedoeld is.