Unieke samenwerking gespecialiseerd onderwijs Assen

De Asser scholen voor gespecialiseerd (basis)onderwijs, De Aventurijn (RENN4), De Boei, De Meander, WA van Liefland en Tine Marcus, hebben de handen ineengeslagen en werken sinds twee jaar intensiever samen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en om iedere leerling een passende onderwijsplek te bieden.

‘Geen kind meer tussen wal en SOP’ 
Renate Schenk, directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drenthe – Samenwerkingsverband Noord- en Midden-Drenthe,licht toe: ‘In Assen zijn er vijf scholen die gespecialiseerd onderwijs bieden aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Iedere school heeft een eigen specialisme, vastgelegd in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Ondanks de aanwezigheid van veel expertise zagen we tot enkele jaren geleden met enige regelmaat dat voor een kind met gecombineerde ondersteuningsbehoeften geen geschikte plek gevonden kon worden, waardoor kinderen thuis kwamen te zitten. Dat is het allerlaatste wat je wilt voor een kind. De directeuren van de vijf scholen zijn bij elkaar gaan zitten en aan de slag gegaan onder de noemer ‘Geen kind meer tussen wal en SOP’. Hieruit is een unieke samenwerking ontstaan. De scholen wisselen onderling kennis en expertise uit en zoeken elkaar op als het voor bepaalde leerlingen een ingewikkelde opgave is om het onderwijs zo passend mogelijk te maken’.

Onbekend maakt onbemind
Voor veel leerlingen én hun ouders is de stap naar het gespecialiseerd onderwijs spannend en maakt onbekend nogal eens onbemind en zijn er vaak vooroordelen. Daarom hebben de vijf scholen een serie filmpjes gemaakt, waarin het gespecialiseerd onderwijs in Assen zich presenteert. In filmpjes laten de scholen zien waar ze trots op zijn, wat voor leerlingen er zitten en hoe het onderwijs eruitziet. Bovenal laten de scholen zien dat er net als in het regulier onderwijs hard gewerkt wordt door leerlingen en dat er ‘gewoon’ onderwijs wordt gegeven.

Route naar inclusief onderwijs
De leerlingen op de vijf scholen hebben baat bij de speciale aanpak en begeleiding. Hoewel de meeste leerlingen en ouders na de overstap aangeven blij te zijn met de speciale school, is de keuze voor gespecialiseerd onderwijs vaak geen vrijwillige. De ambitie van het gespecialiseerd onderwijs in Assen is dan ook thuisnabij passend onderwijs op een gewone basisschool, ook wel bekend als ‘inclusief onderwijs’. Nu de onderlinge banden zijn versterkt, richten de vijf samenwerkende scholen zich de komende jaren op samenwerking met het regulier onderwijs. De vraag is: Hoe kunnen we meer leerlingen passend onderwijs bieden op de gewone basisscholen? Een ingewikkelde opdracht die vraagt om een gezamenlijke oprechte ambitie, zorgvuldige overwegingen en een lange adem.