Onderwijsvormen

Hieronder vindt u in een paar steekwoorden waar onze scholen voor staan. Voor alle scholen geldt als vertrekpunt de organisatievisie ‘Jij wordt gezien’ en onze open christelijke identiteit, waarbij we respectvol omgaan met elkaars cultuur en achtergrond. Bekijk de volledige schoolprofielen via: Document: Schoolprofielen.

De Boei in Assen is een school voor speciaal basisonderwijs waar het ontwikkelen van zelfvertrouwen bij kinderen in een zorgzame sfeer voorop staat. De school biedt een basis van rust, vaste afspraken, structuur en regelmaat, die leren en ontwikkelen mogelijk maakt.

De Borg in Assen is een kindcentrum waar voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar de basis wordt gelegd voor een toekomst als vindingrijke, actieve en betrokken mensen. Daarbij zijn ze eigenaar van hun eigen ontwikkeling, en spelen en leren ze samen.

De Kloostertuin in Assen staat, met een afdeling voor jenaplanonderwijs en een afdeling voor hoogbegaafdenonderwijs, garant voor talentontwikkeling. In dit kindcentrum is ieder kind uniek en bieden wij het de gelegenheid om samen met anderen de wereld met hoofd, hart en handen te ontdekken.

Het Kompas in Assen is naar buiten gericht in de wijk en onderscheidend in het respect voor verschillende culturen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich betrokken voelen bij en verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces. Kinderen leren van en met elkaar in een uitdagende leer- en ontwikkelomgeving.

Het Krijt in Assen is een kindcentrum met uitstekend en eigentijds onderwijs. Het aanbod bestaat onder andere uit Engels van groep 1 t/m 8 en wereldoriëntatie in samenhang, en kinderen leren projectmatig en thematisch. Opvang en onderwijs met het oog op de toekomst.

De Lichtbaak in Assen is toonaangevend in het aanbieden van een breed ontwikkelingsaanbod. Naast de basisvakken en het bieden van een positief en veilig schoolklimaat, hebben we professionele drama- en muziekdocenten in school en geven we (ouder-kind) workshops in onder andere koken en techniek.

Het Octaaf in Assen is een krachtig lerende school, waar leerlingen de geleerde vaardigheden toepassen in hun eigen wereld. Daarbij maken we gebruik van de verschillen tussen kinderen in intelligenties. Het onderwijs wordt georganiseerd in dynamische groepen. De inrichting van de school en het schoolplein is hierop afgestemd

De Regenboog in Assen werkt vanuit de moderne jenaplanvisie van samenwerken, vieringen, werken in de kring, presenteren van eigen werk, samen spelen, goede resultaten op leervakken en werken aan eigen ontwikkeling. Ondernemerschap, sociale veiligheid en creativiteit staan hoog in het vaandel.

De Scharmhof in Assen staat voor een stevige basis. Rust, structuur, duidelijke normen en waarden, en onderwijs in een klassikale setting met zelfstandige werkmomenten vinden we belangrijk. Binnen het kindcentrum wordt samengewerkt aan een positief pedagogisch klimaat, waar kinderen zich volop kunnen ontwikkelen.

De Borgh in Borger heeft een open oog en oor om er te zijn voor de kinderen. Zo kunnen de kinderen in een veilige en plezierige sfeer naar vermogen presteren. Daarbij zijn de ontmoeting, het samenwerken en de uitdaging belangrijke elementen. Het team van De Borgh ondersteunt en stimuleert de kinderen om zich te ontwikkelen en hun plek in de maatschappij te vinden.

Kindcentrum Drijber is groot in kleine dingen. De school heeft een rustige groene ligging en is kleinschalig en betrokken. Jong en oud werken en spelen samen en er is aandacht en respect voor elkaar. Techniek en muziek nemen een belangrijke plaats in ons aanbod in.

De Wegwijzer in 2e Exloermond kenmerkt zich door sterke normen en waarden, een uitstekende sfeer, en respect voor elkaar en de omgeving. Door op een veilige, verantwoordelijke en respectvolle manier met elkaar om te gaan, leren wij de kinderen hoe ze zich op een positieve manier staande kunnen houden in de maatschappij. Door het werken aan presentatievaardigheden, samenwerkingsvaardigheden en ICT-vaardigheden bereiden we de kinderen goed voor op de toekomst.

De Eshorst in Beilen is in heel Noord-Nederland het eerste officieel gecertificeerde daltonkindcentrum. Vanuit onze daltonvisie stimuleren wij alle kinderen om zonder vrees de wereld in te gaan. We vinden het belangrijk dat kinderen zich eigenaar voelen van hun eigen leerproces en leven. Dit bereiken wij door de uitgangspunten zelfstandigheid, samenwerken, vrijheid en verantwoordelijkheid, reflectie en effectiviteit centraal te stellen.

De Beatrix in Beilen is een kleinschalig kindcentrum, waar een enthousiast team zorgt voor kwalitatief goed onderwijs en goede opvang. We zorgen voor een prettig pedagogisch klimaat en een stimulerende leeromgeving. We werken in kleinere groepen en met een vast team. Een kindcentrum waar gezelligheid, warmte en geborgenheid het uitgangspunt is.

De Wingerd in Bovensmilde geeft kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen tot mensen die zijn voorbereid op hun toekomst. We bieden modern onderwijs, waarin creativiteit en eigenheid belangrijk zijn. De daltonprincipes zijn leidend voor het onderwijs. De kinderen krijgen de vrijheid en verantwoordelijkheid om, binnen grenzen, samen te werken in een veilige leeromgeving.

De Rietzanger in Eelderwolde is een veilig en kwalitatief goed kindcentrum, waar kinderen samen leren leven. Sterke punten zijn een gedifferentieerd aanbod, plusklassen, Engels van groep 1 t/m 8, internationalisering, een eigen leerlijn, talentmiddagen en vakleerkrachten voor diverse vakken.

’t Kompas in Gasselternijveen vindt persoonlijke aandacht een belangrijk uitgangspunt. We investeren in de relatie met ouders, omdat we vinden dat we een gezamenlijke opvoedkundige taak hebben. We leren kinderen om verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en hun omgeving. Onze focus ligt op kwaliteit, veiligheid, zorg en aandacht. Onze missie maken we waar: betrokken, betrouwbaar, bekwaam.

De Marke in Gieten staat voor modern onderwijs vanuit een christelijke levensvisie, waar het daltonconcept aangevuld wordt met een effectieve gepersonaliseerde aanpak. Dit levert een krachtige combinatie op, waarbij kinderen op hun eigen manier hun talenten ontplooien en vaardigheden leren voor de toekomst. Leren en spelen doe je op De Marke in een fijne omgeving, met plezier voor nu en in de toekomst.

De Menso Altingschool in Paterswolde heeft als kernwaarden samen, veilig, talent ontwikkelen en plezier. De school biedt openheid in communicatie en veiligheid door een klimaat waarin leerlingen, ouders en collega’s zich kwetsbaar op durven stellen en van fouten leren. We bieden een duidelijke schoolbrede structuur en heldere omgangsregels. Elk kind krijgt onderwijs op het niveau dat bij hem past, waarbij we altijd denken in mogelijkheden en uitdagingen.

De Klister in Nieuw-Buinen laat kinderen zich ontwikkelen in geborgenheid en in een goede sfeer, met al hun veelkleurige talenten. Daarbij zijn de ontmoeting, het samenwerken en de uitdaging belangrijke elementen. Het team van De Klister wil de kinderen ondersteunen en stimuleren om hun plek in de maatschappij te vinden. We nemen de kinderen serieus. Voorwaarde is een basis van vertrouwen.

School 59 in Nieuw-Buinen is een school waar kinderen, leerkrachten en ouders zich thuisvoelen en graag zijn. Er is een goede balans tussen ondersteuning en uitdaging, in een verzorgde en veilige omgeving. De leerkrachten ondersteunen het zelfvertrouwen van de leerlingen door het uitspreken van positieve verwachtingen en het geven van positieve feedback. Leerlingen worden gestimuleerd tot eigen activiteiten en tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

De Vaart in Hoogersmilde geeft invulling aan het stimuleren van creativiteit, kritisch denken, probleemoplossend vermogen en samenwerking. Op De Vaart vinden we een goed contact met kinderen en ouders belangrijk. We kijken naar elkaar om, hebben respect voor elkaar en helpen elkaar daar waar nodig. Binnen ons onderwijs gaan we uit van vijf daltonkernwaarden: verantwoordelijkheid, samenwerken, zelfstandigheid, effectiviteit en reflectie.

De Schutkampen in Smilde laat elk kind tot zijn recht komen. Iedereen is uniek, dus bieden we onderwijs op maat. We erkennen, waarderen en gebruiken elkaars talenten en zien ouders als serieuze partners in de ontwikkeling van de kinderen. Wij geven voorrang aan een positief ontwikkelingsklimaat, hebben een kritische houding richting ons werken en passen daarbij de 21ste eeuwse vaardigheden toe.

Rehoboth in Valtermond kenmerkt zich door resultaat, eensgezindheid, handelend vermogen, ontwikkeling, veiligheid, ouderbetrokkenheid, toekomstgerichtheid en hart voor kinderen. We hebben geloof in eigen kunnen en spreken onze ambitie uit, waarbij we onze creativiteit en die van de leerlingen aanspreken. We streven naar rust en diepgang.

Speel en Leer in Veenhuizen is een samenwerkingsschool gebaseerd op het daltonprincipe, met een positief pedagogisch klimaat. In het eerste jaar als samenwerkingsschool hebben we de kans gekregen om een geheel nieuw gebouw voor ons kindcentrum vorm te mogen geven. Aan de hand van onze visie op opvang en onderwijs wordt dit in 2019 gebouwd.

De Holtenhoek in Vries kent een breed onderwijsaanbod met onder meer Engels in alle groepen, verkeer en een divers cultuur- en talentenaanbod. We schenken aandacht aan de 21e -eeuwse vaardigheden en bij alle lessen worden coöperatieve werkvormen ingezet. In de bovenbouw bieden we de zaakvakken groepsdoorbrekend en in projectvorm aan. Ons pedagogisch klimaat is prima: de leerlingen voelen zich veilig en gaan met plezier naar school.

De Wegwijzer in Westerbork heeft veiligheid en betrokkenheid hoog in het vaandel staan. Vanuit de christelijke visie willen we echt een gemeenschap zijn: samen beleven en samen vieren. We maken kinderen betrokken en verantwoordelijk. We zoeken daarin actief de aansluiting met de maatschappij. In onze school zit muziek: dat vieren we in de muzieklessen en dat laten we zien in ons jaarlijkse muziekfestival.

Jonglaren in Zuidlaren wil een veilig klimaat scheppen, waarbij kinderen zich kunnen ontwikkelen binnen hun mogelijkheden. Wij vinden het belangrijk dat we omzien naar anderen. Op school staan wij daarom regelmatig stil bij belangrijke levensvragen. Onze school werkt vanuit de daltonprincipes zelfstandigheid, effectiviteit/doelmatigheid, samenwerken, vrijheid in gebondenheid en verantwoordelijkheid en reflectie. Wij besteden structureel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en maken daarbij gebruik van Kanjertraining.

De Tol in Zuidlaren wil ‘Samen wijs de wereld in’. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich prettig voelen op onze school. Daarom hebben we veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. We vinden het belangrijk om ons onderwijs uitdagend te maken voor de kinderen, zodat zij gemotiveerd zijn om te leren. En we leren de kinderen dat we verbonden zijn met onze leefomgeving.

Het Stroomdal in Zuidlaren heeft de visie op onderwijs als volgt verwoord: ‘Leren wat je kunt, worden wie je bent, samen ben je meer’. Kinderen hebben een zelfstandige leerhouding. Ze weten wat ze leren en waarom ze het leren, op een niveau dat bij hen past. Wij hechten waarde aan samenwerkend leren, coöperatieve werkvormen en ouderbetrokkenheid. De wereld om ons heen is belangrijk: de natuur, de mensen en leren in je omgeving.